Põhikiri

Põhikirja muudatus on vastu võetud 11.07.2017.a

Põltsamaa Emadeklubi üldkoosoleku otsusega protokoll nr 2/2017.

MTÜ, reg. 80046938

MTÜ Kogemise Rada põhikiri:

I Üldsätted

1.1.  Mittetulundusühingu nimeks on MTÜ Kogemise Rada (edaspidi "ühing"), endine nimi Põltsamaa Emadeklubi.

1.2. Ühingu asukohaks on Põltsamaa linn, Jõgevamaa

1.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja käesolevast põhikirjast.

1.4. Ühing on iseseisev avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

 

II Tegevuse eesmärgid ja nende saavutamine

2.1. Ühingu eesmärgid:

  2.1.1. Põltsamaa kogukonna inimeste teadmiste ja oskuste areng läbi korraldatud õpitubade, koolituste ja teabepäevade.

  2.1.2. Põltsamaa kogukonna mitmekülgsed valikuvõimalused, sealhulgas haridusvaldkonnas läbi kohaliku hariduselu parendamise ning loovhariduse võimaluste arendamise.

  2.1.3. Põltsamaa piirkonna areng, konkurentsivõime kasv  ja hariduse jätkusuutlikkus koostöös teiste haridust ja kasvatust edendavate organisatsioonidega ning erinevate tegevuste ja projektide läbiviimisega.

2.2. Ühingu tegevused:

  2.2.1. algatab, toetab, koordineerib  ja viib läbi kohalikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi projekte, arendusplaane, programme, ettevõtmisi;

  2.2.2. arendab koostööd teiste haridust ja kasvatust edendavate organisatsioonide ja

üksikisikutega; osaleb haridus- ja kasvatusvaldkonda edendavates ettevõtmistes;

  2.2.3. toetab laste ja täiskasvanute loovhariduse omandamiseks paremate tingimuste ja võimaluste loomist;
  2.2.4. korraldab vestlusringe ja õpitubasid, mis pakuvad erinevaid võimalusi inimeste arenguks sh õpi- ja sotsiaalsete oskuste omandamiseks ning huvialadega tegelemiseks;

  2.2.5. korraldab koolitusi, seminare, näitusi, teabepäevi ja õppe-ekskursioone; üritusel osalejate toitlustamist ja majutamist;

  2.2.6. toetab kultuuri arengut klubilise tegevuse kaudu; toetab Põltsamaa ajaloo ja rahvakultuuri edendamisega seotud ettevõtmisi;

  2.2.7. korraldab säästlikke ja keskkonnasõbralikke ettevõtmisi, korraldab keskkonnaalaseid koolitusi, teabepäevi ja ekskursioone;
  2.2.8. koostab ja kirjastab põhitegevusega seotud trükiseid;

  2.2.9. loob ja arendab sidemeid Eesti ja välisriikide organisatsioonide ja üksikisikutega, võtab osa Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide tööst ning esindab oma liikmeid neis organisatsioonides;

  2.2.10. korraldab sihtotstarbelisi korjandusi, heategevuslikke üritusi ja müüke; ühing annab välja haridusvaldkonna stipendiume.

 

 III Liikmed

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord:

  3.1.1. Ühingu liikmeteks võivad astuda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised ja juriidilised isikud,  kes soovivad arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

  3.1.2. Ühingu liikmeks astumine toimub juhatusele suunatud kirjaliku avalduse alusel. Juhatus teeb otsuse liikmeks vastuvõtmise või keeldumise kohta 1 kuu jooksul. Juhatus teavitab liikmeks astujat otsusest e-kirjaga.

  3.1.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

  3.1.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) liige kahjustab oma tegevusega Ühingu mainet ja huve;

b) liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;

c) liige ei ole viimase kahe aasta jooksul täitnud ühingu liikme kohustusi.

  3.1.5. Liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuse koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud kohalolijate lihthäälteenamusega.

  3.1.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

3.2.  Liikmete õigused ja kohustused:

  3.2.1. Ühingu liikmel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;

b) volitada soovi korral kirjalikult enda eest hääletama teist Ühingu liiget;

c) olla valitud Ühingu juhtorganite liikmeks;

d) saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

  3.2.2. Ühingu liikmel on kohustus:

a) osaleda üldkoosolekutel

b) osaleda Ühingu poolt korraldatud ettevõtmistel,  ning hoida Ühingu head mainet;

c) aidata kaasa ühingu arengule;

d) järgida Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhtorganite otsuseid;

e) tasuda määratud liikmemaksu õigeaegselt;

f) teatada Ühingu juhatusele oma kehtivad kontaktandmed Ühingu tegevuse kohta käiva info edastamiseks;

f) tasuda Ühingu liikmemaksu täies mahus jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

 

IV  Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek, igal Ühingu liikmel on üks hääl. 

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

  4.2.1. põhikirja muutmine;

  4.2.2. eesmärgi, missiooni ja visiooni muutmine;

  4.2.3. juhatuse valimine;

  4.2.4. tegevuskavade, eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;

  4.2.5. liikmemaksude suuruse ja tasumise korra määramine;

  4.2.6. revisjonikomisjoni määramine;

  4.2.7. juhatusele tasu määramine;

  4.2.8. järelevalve teostamine juhatuse tegevuse üle;

  4.2.9. ühingu lõpetamine;

  4.2.10. kinnisvaraga seonduvate tehingute tegemise  kohta otsuste  vastu võtmine;

  4.2.11. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

  4.2.12. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

  4.2.13. Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

  4.2.14. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus liikmetele e-kirja 7 kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Ühingu liikmetest. Kui kvoorumit ei ole koos, kutsutakse kokku uus üldkoosolek 7 kalendripäevase etteteatamisega, sellel juhul on sama päevakorraga kokku tulnud üldkoosolek otsustusvõimeline olenemata kohal viibivate liikmete arvust.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende kirjalikult volitatud esindajatest.

4.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmete nõusolek. Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks, mis puudutab põhieesmärkide muutmist, Ühingu ühinemist, jagunemist või tegevuse lõpetamist, on vaja üle 9/10 Ühingu liikmete poolthääli;

4.8. kui otsus tehakse üldkoosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletasid kirjalikult kõik Ühingu liikmed;

4.9. Ühingu liige ei või hääletada kui Ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

 

V Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus.
5.2. Juhatus koosneb 3-st kuni 5-st liikmest.
5.3. Ühingu juhatus valitakse ametisse ühingu üldkoosolekul tähtajaga kolm (3) aastat.
5.4. Ühingut võib õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5.5. Ühingu juhatuse ülesandeks on:
  5.5.1. juhatuse esimehe valimine;
  5.5.2. juhatuse liikmete tööülesannete kindlaks määramine;
  5.5.3. Ühingu tegevuseks vajalike tingimuste loomine, ühingu koosolekute kokkukutsumine;
  5.5.4. Ühingu nimel läbirääkimiste pidamine, lepingute sõlmimine ja sõlmitud lepingute täitmise korraldamine;
  5.5.5. Ühingu majandustegevuse juhtimine ja korraldamine;

  5.5.6. Ühingu eelarve piires ühingu vahendite kasutamise ja käsutamise üle otsustamine;

  5.5.7. stipendiumite jagamiseks komisjoni moodustamine, komisjoni liikmete arvu ja koosseisu määramine, komisjoni otsuste kinnitamine;
  5.5.8. Ühingu tegevuskava ja arengusuundade määramine;

  5.5.9. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine; liikmete arvestuse pidamine;

  5.5.10. Ühingu liikmetele teadete avaldamine;

  5.5.11. ettepaneku tegemine liikmemaksu suuruse kohta;

  5.5.12. muude küsimuste otsustamine, mis pole antud üldkoosoleku pädevusse.

5.6. Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

5.7. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool juhatuse koosseisust.

5.8. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdsuse korral on määrav koosolekut juhatanud esimehe (või aseesimehe) hääl.

5.9. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult. Juhatuse koosoleku protokollidele kirjutavad alla kõik koosolekul viibinud juhatuse liikmed.

5.10. Juhatuse koosolek võib toimuda elektrooniliselt. Elektroonilise koosoleku korral saadab juhatuse esimees teistele juhatuse liikmetele koosoleku päevakorra, arutusele tulevate otsuste eelnõud ja teised päevakorra juurde kuuluvad materjalid e-posti teel, määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama e-kirja teel oma seisukoha arutusel olevate küsimuste kohta. Kui elektroonilise koosoleku materjalid kätte saanud liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse ta koosolekul mitteosalenuks antud päevakorrapunkti arutamisel.

5.11. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Ka elektroonilisel teel läbiviidud hääletus loetakse kirjalikuks hääletuseks.

5.12. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt.

5.13. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamisseadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

 

VI Ühingu vara kasutamise ja käsutamise kord:
6.1. Ühingu vara saadakse liikmemaksudest, annetustest, kingitustest ja muudest seadusega kooskõlas olevatest põhikirjalistest laekumistest.
6.2. Liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitab Ühingu üldkoosolek.
6.3. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
6.4. Ühingule laekuva vara võtab vastu ja selle üle arvepidamist korraldab ühingu juhatus.
6.5. Ühingu vara kasutamine ja käsutamine juhatuse poolt toimub käesoleva põhikirja alusel ning üldkoosolekul kehtestatud korras. Ühing ei vastuta liikmete kohustuste eest.
6.6. Seaduste, heade kommete ja ühingu eesmärkidega kooskõlas tehtud sihtannetusi kasutab ühing oma põhikirjaga määratud eesmärkide saavutamiseks.

6.7. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele.


VII Ühingu tegevuse lõpetamine
7.1. Ühingu tegevus lõpetatakse ühingu üldkoosoleku otsusega.
7.2. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustustega ühingute nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7.3. Ühingu likvideerijateks on ühingu juhatuse liikmed.